UBEZPIECZENIE ROLNE 

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych należy ubezpieczenie budynków na terenie gospodarstwa rolnego oraz OC rolników. Koniecznie ubezpieczyć trzeba również uprawy, jeśli pobiera się na nie dopłaty bezpośrednie. Za brak takich polis nakładana jest kara finansowa.

Rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego. obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i odprowadzają od niej podatek, a także są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha.

Jak działa ubezpieczenie OC rolników?

W przypadku powstania szkody – uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej – ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Jeśli np. ogródek sąsiada zostanie zniszczony z powodu prowadzonych przez ubezpieczonego oprysków pól, nie będzie on musiał likwidować skutków tej szkody z własnej kieszeni.

Taka polisa obejmuje również odpowiedzialność cywilną osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie związane z uszkodzeniem ciała lub zwróci koszty leczenia.  Co ważne, taka polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas prowadzenia kombajnu, opryskiwacza i innych pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Obowiązek ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym ma właściciel gospodarstwa rolnego. Jego celem jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa przydaje się w przypadku takich sytuacji, jak pożar budynków, ich uszkodzenie w wyniku huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna,
eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny czy upadku statku powietrznego.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych? Odszkodowania w ramach podstawowego ubezpieczenia nie dostaniesz w przypadku zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Taka sytuacja dotyczy również zwierząt. W przypadku pożaru budynku gospodarczego, ubezpieczyciel, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, wypłaci więc odszkodowanie tylko z tytułu zniszczenia murów, nie zaś uszkodzonego wyposażenia. Sprawa będzie przedstawiać się inaczej, jeśli rolnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie rolne, które zabezpiecza majątek znajdujący się również wewnątrz budynków gospodarskich.