OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22, jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, iż:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychAdministratorem Pani/Pana danych jest   Euro Providus S.A. w Częstochowie ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa
Dane kontaktoweZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@europrovidus.home.pl ,lub pisemnie pod adresem Euro Providus SA, ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa.U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez email: rodo@europrovidus.home.pl lub pisemnie na adres ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:oceny zdolności kredytowej do zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową – podstawą przetwarzania jest wyrażona we wniosku wola Pani/Pana zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową, dla potrzeb której administrator dokonuje oceny zdolności kredytowej do zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową – art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;zawarcia i realizacji umowy o pożyczkę gotówkową – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o pożyczkę gotówkową – art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług – art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Odbiorcy danychPani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług telekomunikacyjnych, agencjom marketingowym, firmie księgowej, podmiotom świadczącym usługi windykacji lub nabywania należności administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia Pani/Pana roszczeń wynikających z zawartej z administratorem umowy pożyczki gotówkowej. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego   po roku obrotowym którego dane dotyczą;
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pożyczki gotówkowej; niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy pożyczki gotówkowej.