DLA AKCJONARIUSZY

29-06-2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2023 r.


Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Providus S.A. na dzień 30.06.2023 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 1 l.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

20-06-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2022r.


Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Providus S.A. na dzień 21.06.2022 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 1 l.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021r. z zysków z przyszłych okresów.
 9. Zamknięcie obrad.

16-06-2021

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  w dniu 17.06.2021r.

Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Providus S.A. na dzień 17.06.2021 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 1 l.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020r. z zysków z przyszłych okresów.
 9. Zamknięcie obrad.

01-05-2020

Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Providus S.A. na dzień 3 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Gandży we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 1/30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019 z zysku z przyszłych okresów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu – Tomasza Kostyry.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Przemysława Szybowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Kostyry w skład Rady Nadzorczej jako jej członka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu do zawarcia z biurem maklerskim – Dom Maklerski „ Navigaotr” S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 umowy rejestracji papierów wartościowych w postaci 40.000 akcji Spółki Serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu i prawa dywidendy oraz 10.000 akcji serii B imiennych, jak również wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
 14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki w Częstochowie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.”

23-06-2020

Zarząd spółki pod firmą Euro Providus S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki Christopha Szarańca do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

15-10-2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Euro Providus SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa  po raz drugi akcjonariusza Spółki Christopha Szarańca do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 28 lutego 2021r. w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

04-11-2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Euro Providus SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa po raz trzeci akcjonariusza Spółki Christopha Szarańca do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 28 lutego 2021r. w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

02-12-2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Euro Providus SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa  po raz czwarty akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 28 lutego 2021r. w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.