Obrady

Zarząd Euro Providus SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Racławicka 22 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248917, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Providus S.A. na dzień 3 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Gandży we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 1/30.Porządek obrad:Otwarcie Zgromadzenia.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.Przyjęcie porządku obrad oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019 z zysku z przyszłych okresów.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu – Tomasza Kostyry.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Przemysława Szybowskiego.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Kostyry w skład Rady Nadzorczej jako jej członka.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu do zawarcia z biurem maklerskim – Dom Maklerski „ Navigaotr” S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 umowy rejestracji papierów wartościowych w postaci 40.000 akcji Spółki Serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu i prawa dywidendy oraz 10.000 akcji serii B imiennych, jak również wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.Zamknięcie obrad.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki w Częstochowie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.”