§ 1
1 Reklamacja może być złożona w każdym z Oddziałów Euro Providus S.A. w formie:
– pisemnej – osobiście lub poprzez nadanie przesyłki pocztowej;
– ustnej – do protokołu;
– elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Aktualne informacje dotyczące adresów Oddziałów oraz adresów poczty elektronicznej, na jakie Klient może złożyć reklamację, są dostępne na stronie internetowej www.europrovidus.com.pl;
3. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pisemnym pełnomocnictwem.

§ 2
1.Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej lub elektronicznej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;
4) numer umowy pożyczki gotówkowej;
5) datę podpisania umowy pożyczki gotówkowej;
6) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
7) własnoręczny podpis Klienta jeżeli reklamacja jest składana na piśmie.
2. W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji/dokumentów, spółka informuje Klienta o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji/dokumentów.
3. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, spółka informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia. Niezależnie od powyższego Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.

§ 3
1. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wpływu reklamacji do jednego z Oddziałów, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec dodatkowemu wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych.
2. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 1 uznaje się konieczność uzyskania przez spółkę dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Euro Providus SA niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Spółka informuje Klienta na piśmie o braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni. Informacja powinna zawierać:
1)wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
2)wyjaśnienie okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3)określenie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.1 /30 dni/, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 2 terminu określonego w ust.1 /60 dni/ reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
6.Odpowiedzi na reklamację spółka udziela pisemnie poprzez wysłanie listu poleconego lub też na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 4
1. Klient w celu uzyskania pomocy prawnej, w sprawach ochrony swoich praw i interesów, ma możliwość zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
2.W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
3.W przypadku nieuwzględnienia roszczeń zawartych w reklamacji Klient może:
1) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub
2) wystąpić z powództwem przeciwko Euro Providus SA, ul. Racławicka 22, 42-200 Częstochowa do Sądu Rejonowego lub Okręgowego w Częstochowie w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.

§ 5
1.W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta.
4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich , zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz jego podpis.
5. Datą wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dzień doręczenia podmiotowi uprawnionemu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 2.
6. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich należy złożyć w terminie roku poczynając od dnia, w którym wnioskodawca podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Październik 2015 r.